Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

NoWindOnlyQuiet
9160 b55b
Reposted fromkurna kurna viagdziejestola gdziejestola
NoWindOnlyQuiet
Reposted frommr-absentia mr-absentia viascorpix scorpix
NoWindOnlyQuiet
9018 9494
Reposted fromczajnikq czajnikq viascorpix scorpix
NoWindOnlyQuiet
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viawastedtime wastedtime
NoWindOnlyQuiet
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viawastedtime wastedtime
NoWindOnlyQuiet
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure viapoppyseed poppyseed

May 15 2017

NoWindOnlyQuiet
5497 c39a 500
NoWindOnlyQuiet
5291 ad9f 500
Reposted bymalaola malaola
NoWindOnlyQuiet
5097 c75a 500
NoWindOnlyQuiet
5045 905b 500

May 07 2017

NoWindOnlyQuiet
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
NoWindOnlyQuiet
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl

May 06 2017

NoWindOnlyQuiet

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
NoWindOnlyQuiet

May 04 2017

NoWindOnlyQuiet
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawastedtime wastedtime

April 27 2017

NoWindOnlyQuiet
Reposted fromgruetze gruetze viaethiel ethiel
NoWindOnlyQuiet
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout vialaudi laudi
NoWindOnlyQuiet
2180 dfa8
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viapsikusrene psikusrene
NoWindOnlyQuiet
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl